طالبی طادی-علیرضا
درباره شرکت

id : 2439
نام : طالبی طادی-علیرضا
پروانه بهره برداری : 47133/112
تلفن کارخانه : 3126472633
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سگزی میدان فجر ج هیات امنا _پ آ 2)
آدرس دفتر مرکزی : null

تلفن

طالبی طادی-علیرضا

200 : دستگاه

تجهیزات ارتباطی انتقال داده

طالبی طادی-علیرضا

200000 : دستگاه

سنسور

طالبی طادی-علیرضا

60 : تن