صنایع غذائی پانی- شركت
درباره شرکت

id : 2414
نام : صنایع غذائی پانی- شركت
پروانه بهره برداری : 43691
تلفن کارخانه : 5723111و5724233
تلفن دفتر مرکزی : 9131193369
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شكاری خ 11 فرعی 9
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

قند كله وحبه ازشكر

صنایع غذائی پانی- شركت

7000 : تن

درجه بندی وبسته بندی چای

صنایع غذائی پانی- شركت

7000 : تن

چای كیسه ایبسته بندی دوگرمی

صنایع غذائی پانی- شركت

4000 : تن

نبات

صنایع غذائی پانی- شركت

650 : تن

ابنبات

صنایع غذائی پانی- شركت

650 : تن

كارامل

صنایع غذائی پانی- شركت

315 : تن

تافی

صنایع غذائی پانی- شركت

315 : تن

نقل

صنایع غذائی پانی- شركت

650 : تن

نقل ودراژه

صنایع غذائی پانی- شركت

800 : تن

شیرینیهای غیراردی سنتی

صنایع غذائی پانی- شركت

750 : تن

بسته بندی قهوه

صنایع غذائی پانی- شركت

750 : تن

بسته بندی قهوه فوری

صنایع غذائی پانی- شركت

420 : تن

بسته بندی كاكائو

صنایع غذائی پانی- شركت

980 : تن

بسته بندی قند

صنایع غذائی پانی- شركت

1500 : تن

بسته بندی شكر

صنایع غذائی پانی- شركت

1500 : تن

پودرشكرقنادی

صنایع غذائی پانی- شركت

200 : دستگاه

شكلات

صنایع غذائی پانی- شركت

20 : دستگاه

بسته بندی موادغذائی برای هواپیما

صنایع غذائی پانی- شركت

600 : تن

شكر پنیر

صنایع غذائی پانی- شركت

600 : تن