صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت
درباره شرکت

id : 2372
نام : صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت
پروانه بهره برداری : 8787
تلفن کارخانه : 4518195-6
تلفن دفتر مرکزی : 4515141
آدرس کارخانه : اصفهان خ كاوه روبروی ترمینال مسافربری ش21
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ كاوه روبروی ترمینال مسافربری ش21

میكروسكوپ بجزمیكروسكوپ های چشمی

صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت

1000 : تن

دوربین

صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت

1000 : تن

دوربین

صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت

1050 : تن

ساكشن جراحی

صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت

1200 : تن

دستگاه مانیتورینگ

صنایع الكترونیك ایران صنایع اپتیك اصفهان-شركت

1200 : تن