صنایع الكترواپتیك صاایران
درباره شرکت

id : 2371
نام : صنایع الكترواپتیك صاایران
پروانه بهره برداری : 29956
تلفن کارخانه : 3135724191
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 4 پلاك 116
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كاوه روبروی ترمینال كاوه نبش جابر انصاری شرقی

دستگاه بازرسی بدنی

صنایع الكترواپتیك صاایران

100000 : تن

دستگاه بازرسی بار و وسایل همراه

صنایع الكترواپتیك صاایران

500 : تن

گیت بازرسی خودرو

صنایع الكترواپتیك صاایران

1000 : تن

اینترلاكینگ

صنایع الكترواپتیك صاایران

1000 : تن

دستگاه رادیولوژی فوتوفولوگرافی

صنایع الكترواپتیك صاایران

500 : تن

عدسی عینك

صنایع الكترواپتیك صاایران

900 : تن

عینك آفتابی

صنایع الكترواپتیك صاایران

1000 : تن