شاهزیدی - باقر
درباره شرکت

id : 2235
نام : شاهزیدی - باقر
پروانه بهره برداری : 23143
تلفن کارخانه : 3118586111
تلفن دفتر مرکزی : 9133152155
آدرس کارخانه : اصفهان ك 12جاده زیارجنب تولیدات بتن بدیعی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

مصنوعات سنگی

شاهزیدی - باقر

100 : دستگاه

سنگبری وسنگكوبی

شاهزیدی - باقر

1490 : دستگاه