شارین پارس ایرانیان
درباره شرکت

id : 2228
نام : شارین پارس ایرانیان
پروانه بهره برداری : 21576
تلفن کارخانه : 3115721592
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 5 پلاك 67
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی خیابان پنجم پلاك 67

كنترل كننده دور موتور جریان متناوب

شارین پارس ایرانیان

5000 : دستگاه

كلیدهای صنعتی فاقد سیستم حفاظتی

شارین پارس ایرانیان

45000 : دستگاه

كلید مینیاتوری بیشتر از 25 آمپر

شارین پارس ایرانیان

50000 : دستگاه

كلید مینیاتوری كمتر از 25 آمپر

شارین پارس ایرانیان

30000 : دستگاه

كلید حفاظت از جان

شارین پارس ایرانیان

100 : دستگاه

قطعات و لوازم كلیدهای دارای سیستم حفاظتی

شارین پارس ایرانیان

50 : دستگاه

قطعات و لوازم كلیدهای فاقد سیستم حفاظتی

شارین پارس ایرانیان

5000 : دستگاه

كلیدفیوز

شارین پارس ایرانیان

200 : تن

كلید اتوماتیك هوایی

شارین پارس ایرانیان

3 : دستگاه

كلید اتوماتیك كمپكت

شارین پارس ایرانیان

20 : دستگاه

كنتاكتور

شارین پارس ایرانیان

200 : تن

كلیدهای صنعتی تك پل - تك راهه

شارین پارس ایرانیان

7000 : عدد

كلیدهای صنعتی چند راهه

شارین پارس ایرانیان

170000 : عدد

چراغ سیگنال

شارین پارس ایرانیان

150000 : عدد