علی خلیلی
درباره شرکت

id : 55644
نام : علی خلیلی
پروانه بهره برداری : 112/7/591711
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ناحیه صنعتی 1 خ 3
آدرس دفتر مرکزی : null

ترازو

علی خلیلی

25000 : تن

پارچه متقال

علی خلیلی

_ : عدد

پتو

علی خلیلی

_ : عدد