سیلیس بلور نگین اصفهان
درباره شرکت

id : 2215
نام : سیلیس بلور نگین اصفهان
پروانه بهره برداری : 28521
تلفن کارخانه : 3195111581
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 2211متری ورودی شهرك،امتداد خیابان اصلی و عمق331متری جنوب خیابان مذكور،فاز توسعه زون كانی غیر فلزی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی كوهپایه فاز 2

سیلیس دانه بندی شده

سیلیس بلور نگین اصفهان

500 : تن