صلاح برزگر كردستان
درباره شرکت

id : 55614
نام : صلاح برزگر كردستان
پروانه بهره برداری : 1112/42
تلفن کارخانه : 8733383311
تلفن دفتر مرکزی : 8713383311
آدرس کارخانه : خیابان دهم، جنب شركت آبرسان، كدپستی6616874441، تلفن 33383311 و همراه 19181718489
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سنندج 1

گاو آهن غیر چرخشی قلمی

صلاح برزگر كردستان

_ : عدد

عمیق كار كشاورزی

صلاح برزگر كردستان

_ : عدد

سم پاش موتوری

صلاح برزگر كردستان

_ : عدد

خرمنكوب

صلاح برزگر كردستان

_ : عدد

كانتینر مخصوص حمل مایعات

صلاح برزگر كردستان

_ : عدد