سهندكاغذاصفهان
درباره شرکت

id : 2198
نام : سهندكاغذاصفهان
پروانه بهره برداری : 26513
تلفن کارخانه : 3132257112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 1خیابان 2 شرقی نبش فرعی 3 پلاك 48
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی

فلوتینگ از كاغذ باطله

سهندكاغذاصفهان

575 : تن