سنگین صنعت كوهپایه
درباره شرکت

id : 2192
نام : سنگین صنعت كوهپایه
پروانه بهره برداری : 43563
تلفن کارخانه : 3126472575
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فازدوم خیابان هفتم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

سنگین صنعت كوهپایه

2 : دستگاه

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

سنگین صنعت كوهپایه

2 : دستگاه

خدمات ساخت تراشكاری

سنگین صنعت كوهپایه

300 : تن

غلتك دستگاه نورد

سنگین صنعت كوهپایه

2 : دستگاه