سروستان سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 2145
نام : سروستان سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 41214
تلفن کارخانه : 2224211
تلفن دفتر مرکزی : 5721131
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 3 روبروری لورچ پ41
آدرس دفتر مرکزی : چهارباغ پائین ابتدای بازارچه نو1

دفترچه تحریر

سروستان سپاهان - شركت

18000 : هزار قالب

برش كاغذ تحریر

سروستان سپاهان - شركت

6000 : تن