مروارید سلفچگان
درباره شرکت

id : 54913
نام : مروارید سلفچگان
پروانه بهره برداری : 25619
تلفن کارخانه : 8644244439
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صدر- قطعه B25
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سلفچگان خیابان صدر شركت مروارید سلفچگان