سپاهان طلا - شركت
درباره شرکت

id : 2111
نام : سپاهان طلا - شركت
پروانه بهره برداری : 42821
تلفن کارخانه : 4469711
تلفن دفتر مرکزی : 33941615
آدرس کارخانه : خ عبدالرزاق ك زرگرهاپ 111 ك دیانی ك زرگرهاپ 64
آدرس دفتر مرکزی : تهران ناصرخسرو ك خادم پ 6

ریخته گری فلزات رنگین بجزآلومینیوم

سپاهان طلا - شركت

100000 : متر مربع

نوار از نقره

سپاهان طلا - شركت

150000 : مترمربع

نوار ازطلا

سپاهان طلا - شركت

120000 : متر مربع

سیم ازنقره

سپاهان طلا - شركت

240000 : متر مربع

سیم از طلا

سپاهان طلا - شركت

200000 : مترمربع