صدرا الكترو مهبد
درباره شرکت

id : 54224
نام : صدرا الكترو مهبد
پروانه بهره برداری : 3147
تلفن کارخانه : 253335414
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم، میدان شهید شهریاری، خیابان ابوطالب، فرعی اول سمت راست، پلاك 93
آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان نیاوران روبروی خیابان جماران پ 176 واحد 611

كلر

صدرا الكترو مهبد

_ : عدد

اسید كلریدریك

صدرا الكترو مهبد

_ : عدد

هیپوكلریت سدیم

صدرا الكترو مهبد

_ : عدد

سود سوز آور مایع

صدرا الكترو مهبد

_ : عدد