زیبا گلتاش - شركت
درباره شرکت

id : 2171
نام : زیبا گلتاش - شركت
پروانه بهره برداری : 91-21651
تلفن کارخانه : 366356
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان شهرك امیركبیرب 7 پ 38
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

سمپاش موتوری

زیبا گلتاش - شركت

60000 : متر مربع