سهند پلیمر بافت
درباره شرکت

id : 54149
نام : سهند پلیمر بافت
پروانه بهره برداری : 24147
تلفن کارخانه : 7811194
تلفن دفتر مرکزی : 7811194
آدرس کارخانه : قم- جاده اراك- بعداز سنگبری كریستال زرین قم- كوی ریخته گر
آدرس دفتر مرکزی : قم- جاده اراك- بعداز سنگبری كریستال زرین قم- كوی ریخته گر

گونی پلی پروپیلن

سهند پلیمر بافت

_ : عدد