فرانمای بلند آسمان
درباره شرکت

id : 52756
نام : فرانمای بلند آسمان
پروانه بهره برداری : 176315
تلفن کارخانه : 28333568979
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : محمدیه، شهرك حصار خروان ، خیابان طالقانی پلاك 5
آدرس دفتر مرکزی : جاده قدیم تهران1جاده ی شركت نفت خیابان مجتمع صنعتی شهید رجایی جنب شركت تهران یدك پلاك 1amp;amp;#1785