صدرا سیلیكات البرز سهامی خاص
درباره شرکت

id : 52651
نام : صدرا سیلیكات البرز سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 38714
تلفن کارخانه : 6-33454475-128
تلفن دفتر مرکزی : 121-66817991
آدرس کارخانه : شهر صنعتی لیا- خیابان تكنولوژی برتر- خیابان فن آوری
آدرس دفتر مرکزی : تهران- جاده قدیم كرج- خیابان فتح 9- پلاك 29

سیلیكات سدیم

صدرا سیلیكات البرز سهامی خاص

_ : عدد

متاسیلیكات سدیم

صدرا سیلیكات البرز سهامی خاص

_ : عدد