درخشنده پور - رحیم ومهدی ومحمدحسین و رحمان
درباره شرکت

id : 1915
نام : درخشنده پور - رحیم ومهدی ومحمدحسین و رحمان
پروانه بهره برداری : 14127
تلفن کارخانه : 5721899
تلفن دفتر مرکزی : 2652929
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 1 فرعی 4 سمت چپ درب پنجم
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

درخشنده پور - رحیم ومهدی ومحمدحسین و رحمان

40000 : متر مربع

كاغذ ومقوای پوشش داده شده

درخشنده پور - رحیم ومهدی ومحمدحسین و رحمان

80000 : متر مربع