رودك شیمی قزوین
درباره شرکت

id : 52529
نام : رودك شیمی قزوین
پروانه بهره برداری : 26391
تلفن کارخانه : 1282-4454224-5
تلفن دفتر مرکزی : 121-66817991
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی لیا-خ تكنولوژی برتر- خ فن آوری
آدرس دفتر مرکزی : تهران- بلوار فتح- خیابان فتح 9- پلاك 29

سیلیكات سدیم

رودك شیمی قزوین

_ : عدد

اكسید آهن

رودك شیمی قزوین

_ : عدد

چسب نشاسته دكسترین

رودك شیمی قزوین

_ : عدد

سیلیكات سدیم

رودك شیمی قزوین

_ : عدد