الماس درخشان آسیا
درباره شرکت

id : 52217
نام : الماس درخشان آسیا
پروانه بهره برداری : 71264
تلفن کارخانه : 2832292533
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده قدیم تهران روبروی پمپ بنزین دلیلی
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 5 جاده قدیم تهران ، روبروی پمپ بنزین دلیلی

سم پاش موتوری

الماس درخشان آسیا

_ : عدد

سم پاش دستی

الماس درخشان آسیا

_ : عدد