مسعود شاطر عباس
درباره شرکت

id : 52111
نام : مسعود شاطر عباس
پروانه بهره برداری : 54954
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : null

چرخ دنده های صنعتی

مسعود شاطر عباس

_ : عدد

غلطكهای نورد

مسعود شاطر عباس

_ : عدد

جعبه دنده های صنعتی

مسعود شاطر عباس

_ : عدد