علیرضا كیانی مطلق
درباره شرکت

id : 51112
نام : علیرضا كیانی مطلق
پروانه بهره برداری : 65438
تلفن کارخانه : 2822848155
تلفن دفتر مرکزی : 2812226185
آدرس کارخانه : بلوار امام خمینی خیابان 4
آدرس دفتر مرکزی : بلوار میرزا كوچك خان - پلاك 155 - سرد خانه كیوان

سالاد فصل (كاهو)

علیرضا كیانی مطلق

_ : عدد