پسته راشا
درباره شرکت

id : 548
نام : پسته راشا
تلفن : +98 (0) 9123 201945
فکس : +98 (21) 22 66 28 94
آدرس : Rasha Pistachio (Head Office) Flat No 605, 6th Floor Palladium Mall, Alef sq Moqadas Ardebili Av. Tehran, Iran

پسته

پسته راشا

- : انواع