مهندسی فرافن
درباره شرکت

id : 51781
نام : مهندسی فرافن
پروانه بهره برداری : 66316
تلفن کارخانه : 2888696512
تلفن دفتر مرکزی : 2188696512
آدرس کارخانه : بلوار میرداماد غربی، بلوار ملاصدرا، روبروی كابل البرز، پلاك 345/5/2
آدرس دفتر مرکزی : سعادت آباد بلوار دریا مطهری شمالی ارغوان شرقی شماره 8

تختهای بیمارستانی

مهندسی فرافن

_ : عدد

دستگاه الكتروشوك

مهندسی فرافن

_ : عدد

تجهیزات برقی -پزشكی برای درمان

مهندسی فرافن

_ : عدد

پالس اكسیمتری

مهندسی فرافن

_ : عدد

تجهیزات برقی -پزشكی برای درمان

مهندسی فرافن

_ : عدد

تجهیزات برقی -پزشكی برای درمان

مهندسی فرافن

_ : عدد

تختهای بیمارستانی

مهندسی فرافن

_ : عدد

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

مهندسی فرافن

_ : عدد

اسپیرومتر

مهندسی فرافن

_ : عدد

پالس اكسیمتر

مهندسی فرافن

_ : عدد

دستگاه مانیتورینگ قلبی

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت كشش فیزیوتراپی

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت الكتریكی اتاق عمل

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت مكانیكی اتاق عمل

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت هیدرولیكی اتاق عمل

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت الكتریكی ویژه زایمان

مهندسی فرافن

_ : عدد

الكتروشوك قلبی

مهندسی فرافن

_ : عدد

پمپ تزریق دیسفرال

مهندسی فرافن

_ : عدد

آسم یار

مهندسی فرافن

_ : عدد

تخت بستری سه شكن الكتریكی

مهندسی فرافن

_ : عدد