جهان سیم اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 1712
نام : جهان سیم اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 56517/711
تلفن کارخانه : 3117381495
تلفن دفتر مرکزی : 9121243318
آدرس کارخانه : كهندژایستگاه دوپله خ صمدیه ك جهان 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

محصولات پلاستیكی صنایع برق والكترونیك

جهان سیم اصفهان - شركت

5000 : تن

وسائل اتصال الكتریكی

جهان سیم اصفهان - شركت

4000 : تن

كابل مسی با روكش

جهان سیم اصفهان - شركت

30 : تن

سیم مسی روكشدار

جهان سیم اصفهان - شركت

6 : دستگاه