جعفری فشاركی-علیرضا
درباره شرکت

id : 1684
نام : جعفری فشاركی-علیرضا
پروانه بهره برداری : 79625/711
تلفن کارخانه : 5724186
تلفن دفتر مرکزی : 4426871
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 5 پ 56
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین كاری فلزات

جعفری فشاركی-علیرضا

50 : تن