پارسیان تندیس آذین
درباره شرکت

id : 51119
نام : پارسیان تندیس آذین
پروانه بهره برداری : 69942
تلفن کارخانه : 2833333333
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان گمرك،بعد از واحدهای تجاری، ششمین سوله، سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : شهر صنعتی البرز، خیابان گمرك بعد از واحد تجاری شمش سوله سمت راست

جت اسكی (تفریحی و ورزشی)

پارسیان تندیس آذین

_ : عدد

موتورسیكلت ورزشی

پارسیان تندیس آذین

_ : عدد