بایر صنعت قزوین
درباره شرکت

id : 51179
نام : بایر صنعت قزوین
پروانه بهره برداری : 1787
تلفن کارخانه : 1282-2222284-2233726
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرصنعتی البرز-خ ابن سینای شمالی- خ حكمت 5- روبروی پرسی سیلن
آدرس دفتر مرکزی : -

كیسه نایلون

بایر صنعت قزوین

_ : عدد

كیسه پلی اتیلن

بایر صنعت قزوین

_ : عدد