تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت
درباره شرکت

id : 1644
نام : تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت
پروانه بهره برداری : 22563
تلفن کارخانه : 5723436-8
تلفن دفتر مرکزی : 2188787384
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 4 فرعی 7
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ ولیعصرتقاطع میرداماد برج اسكان1

تابلوی برق فشار قوی

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

12000 : عدد

تابلوی برق فشارمتوسط تا33كیلوولت

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

500 : تن

تابلوی كنترل صنعتی

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

1500 : تن

تجهیزات پستهای برق

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

1000 : تن

كلیدهای گردان

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

1000 : تن

كلید فشارقوی ولتاژ72/5تا 420كیلوولت

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

500 : تن

سكسیونر

تولیدی وپیمانكاری برقی یم-شركت

500 : تن