توكلی-سید مجید
درباره شرکت

id : 1558
نام : توكلی-سید مجید
پروانه بهره برداری : 35812
تلفن کارخانه : 5721224
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 1فرعی4درب 8استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

توكلی-سید مجید

5000 : دستگاه