نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77
درباره شرکت

id : 48748
نام : نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77
پروانه بهره برداری : 1641
تلفن کارخانه : 7214445
تلفن دفتر مرکزی : 7214445
آدرس کارخانه : شیراز-كیلومتر 2 جاده تركان-
آدرس دفتر مرکزی : شیراز-كیلومتر 2 جاده تركان-

ترانس اندازه گیری جریان

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

ترانس اندازه گیری ولتاژ

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

ترانس اندازه گیری جریان

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

خازنهای فشارقوی

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

بوشینگ خازنی

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

كلید فشارقوی ولتاژ72/5تا 420كیلوولت

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

بوشینگ خازنی

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد

ترانس مخصوص

نیرو ترانس مكمل بهره برداری 1242مورخ 2/2/77

_ : عدد