نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك
درباره شرکت

id : 48718
نام : نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك
پروانه بهره برداری : 35471
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شیراز شهرك صنعتی آب باریك ت 2626 و 318761و338334
آدرس دفتر مرکزی : null

سس مایونز

نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك

_ : عدد

خردل

نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك

_ : عدد

سس فلفل

نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك

_ : عدد

سس های غذایی

نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك

_ : عدد

ترشیجات

نایع غذایی ریحان میخكتغییریافته از تولیدی سس میخك

_ : عدد