تعاونی پویا بافت-شركت
درباره شرکت

id : 1514
نام : تعاونی پویا بافت-شركت
پروانه بهره برداری : 9811
تلفن کارخانه : 3126382718
تلفن دفتر مرکزی : 4465118و4481461
آدرس کارخانه : ج اصفهان نائین رویروی پلیس راه سگزی منطقه زفره كوهپایه1
آدرس دفتر مرکزی : خ علامه مجلسی بازاربرلن ط زیر پ11

پارچه كشباف گردگردبافی

تعاونی پویا بافت-شركت

5000 : جفت