مرصاد الكترونیك
درباره شرکت

id : 48612
نام : مرصاد الكترونیك
پروانه بهره برداری : 44153
تلفن کارخانه : 7238885
تلفن دفتر مرکزی : 7213131
آدرس کارخانه : شیراز
آدرس دفتر مرکزی : شیراز بلوار مدرس خ شهید دوران صنایع مخابراتی

كنتورهای اب

مرصاد الكترونیك

_ : عدد

كنتورهای برق

مرصاد الكترونیك

_ : عدد

كنتورهای گاز

مرصاد الكترونیك

_ : عدد