پیمان سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 1496
نام : پیمان سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 711/44859
تلفن کارخانه : 5721118-9
تلفن دفتر مرکزی : 5721119
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شكاری خ 4 فرعی 1 پ 14
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

پیمان سپاهان - شركت

1500 : تن

تكمیل پارچه بجزپارچه كشباف

پیمان سپاهان - شركت

100000 : متر مربع

تكمیل پتو

پیمان سپاهان - شركت

100000 : متر مربع