فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا
درباره شرکت

id : 48232
نام : فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا
پروانه بهره برداری : 16313
تلفن کارخانه : 7137745115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2 خیابان علوم نبش 416 ، تلفن :37745115
آدرس دفتر مرکزی : بلوار امام-جنب شركت حمل و نقل بهمنی

سس

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

ساندویچ

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

سالاد الویه

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

غذاهای آماده و نیمه آماده غیر كنسروی ( خوراك، خورشت و سایر غذا و پیش غذا)

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

سوسیس سویا

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

كالباس سویا

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد

برگر سویا

فراورده های غذایی نوین پروتئین برتر فردا

_ : عدد