پور آقا كوچك-مسیح
درباره شرکت

id : 1468
نام : پور آقا كوچك-مسیح
پروانه بهره برداری : 32552
تلفن کارخانه : 9131115566
تلفن دفتر مرکزی : 3115571311
آدرس کارخانه : ناحیه صنعتی سروشبادران خ نیلوفر پ 37
آدرس دفتر مرکزی : خ پروین آسمان 2 واحد 2

قند كله وحبه ازشكر

پور آقا كوچك-مسیح

600 : تن

بسته بندی قند

پور آقا كوچك-مسیح

100 : تن

بسته بندی شكر

پور آقا كوچك-مسیح

200000 : عدد