علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81
درباره شرکت

id : 48187
نام : علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81
پروانه بهره برداری : 88
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 7437337
آدرس کارخانه : بلوارنصركیلومتر4بعدازكارخانه آردسنبله ت 7312241 و 7219834
آدرس دفتر مرکزی : null

دستگاه خرمنكوب

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

مرزبند

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

دیسك كشاورزی

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

تریلی

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

سمپاش پشتی

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

بذر پاش

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

ماشین الات كاشت كشاورزی

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

دستگاه شكستن یخ

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد

ماشین الات تولیدخوراك دام وطیور

علی اصغرزرین چنگ المثنی1121 مورخ 21/1/81

_ : عدد