صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12830مورخ 29/8/75
درباره شرکت

id : 47927
نام : صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12831مورخ 29/8/75
پروانه بهره برداری : 636
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 25 جاده شیرازجهرم ت 2228171 و 9-2222198
آدرس دفتر مرکزی : null

گونی پلی پروپیلن

صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12830مورخ 29/8/75

_ : عدد

محفظه های كاغذی ومقوائی كارتن تبدیلی

صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12830مورخ 29/8/75

_ : عدد

بطریهای پت PET

صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12830مورخ 29/8/75

_ : عدد

دبه پلاستیكی

صنایع بسته بندی شیرازالمثنی بشماره 12830مورخ 29/8/75

_ : عدد