صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959460379مورخ7
درباره شرکت

id : 47918
نام : صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959461379مورخ7
پروانه بهره برداری : 2191
تلفن کارخانه : 1711-6245873
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شیراز بلوار میرزای شیرازی میدان صنایع ، شر?ت صنایع ال?ترونی? شیراز
آدرس دفتر مرکزی : null

مركزتلفن دیجیتال

صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959460379مورخ7

_ : عدد

ملحقات مخابراتی access سیستم n6000

صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959460379مورخ7

_ : عدد

دستگاههای فرستنده UHF

صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959460379مورخ7

_ : عدد

دستگاههای مخابراتی

صنایع الكترونیك ایران شیرازمكمل بهره برداری46959460379مورخ7

_ : عدد