پارس مشعل - شركت
درباره شرکت

id : 1425
نام : پارس مشعل - شركت
پروانه بهره برداری : 5275
تلفن کارخانه : 3812375
تلفن دفتر مرکزی : 1218831571-3
آدرس کارخانه : جاده قدیم تهران شهرك محمودآبادخ26 21متری ماهوت ص1پ175-81655
آدرس دفتر مرکزی : تهران كریم خان زندنبش سپهبدقرنی ج ب تجارت ش 218 ص1پ338-15855

مشعل گازوئیلی

پارس مشعل - شركت

1800 : تن

مشعل گازی

پارس مشعل - شركت

850 : تن