بهراد - شركت
درباره شرکت

id : 1411
نام : بهراد - شركت
پروانه بهره برداری : 49811/711
تلفن کارخانه : 2332577
تلفن دفتر مرکزی : 2332766
آدرس کارخانه : اصفهان خ طیب ك سرلت پ 32
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

كنترل دور الكتروموتور

بهراد - شركت

1 : تن

اینورترتبدیل ACبهDC

بهراد - شركت

1 : تن

یو پی اس صفر ثانیه

بهراد - شركت

6 : تن

منبع تغذیه

بهراد - شركت

500 : تن