تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس
درباره شرکت

id : 47349
نام : تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس
پروانه بهره برداری : 61112
تلفن کارخانه : 7124227989
تلفن دفتر مرکزی : 7114223425
آدرس کارخانه : كیلومتر 22جاده شیراز مرودشت روبروی شیر پگاه
آدرس دفتر مرکزی : شیراز قدوسی غربی بعد از هاكوپیان پلاك 7

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گاو چرخ شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گاوعمل آوری شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند چرخ شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت شتر تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بز تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بز منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

عمل آوری گوشت مرغ

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت شترمرغ تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بوقلمون تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

عمل آوری گوشت طیور به جز گوشت مرغ

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بلدرچین تازه بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

گوشت بلدرچین منجمد بسته بندی شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

برگرها، كباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

استیك و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

كله و پاچه حاصل از كشتارگاه دام (خوراك انسان)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

احشاء داخلی به جز روده حاصل از كشتارگاه دام (خوراك انسان)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

احشاء (دل و جگر و سنگدان) حاصل از كشتارگاه طیور(خوراك انسان)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

كالباس ماهی

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سوسیس ماهی

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ماهی كامل به صورت تازه، سرد شده

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ماهی كامل به صورت منجمد

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ماهی كامل به صورت فرآوری شده (نمك زده، در آب نمك قرار گرفته، دودی شده، خشك شده)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

میگو به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

میگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ماهی سوخاری

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ناگت ماهی

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

میگو سوخاری

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

چیپس و اسنك میگو

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

اسنك بر پایه پودر گوشت ماهی

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

غذای آماده از سبزیجات و میوه جات

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

غذای كودك بر پایه غلات

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

غذای كودك بر پایه سویا

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

ساندویچ

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

پیتزا (نیمه آماده)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سالاد الویه

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سمبوسه

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

غذاهای آماده و نیمه آماده غیر كنسروی ( خوراك، خورشت و سایر غذا و پیش غذا)

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

سوسیس سویا

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

كالباس سویا

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد

برگر سویا

تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاك فارس

_ : عدد