بنكدارچیان-مجتبی
درباره شرکت

id : 1386
نام : بنكدارچیان-مجتبی
پروانه بهره برداری : 711/15152
تلفن کارخانه : 9131189128
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : خ امیركبیر بلوار عطاءالملك بلوك 24 ش 45
آدرس دفتر مرکزی : خ فیض بن سروستان پ 42

ترانسفورماتور توزیع

بنكدارچیان-مجتبی

100 : تن

قطعات فلزی شبكه برق

بنكدارچیان-مجتبی

100 : تن