تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز
درباره شرکت

id : 47294
نام : تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز
پروانه بهره برداری : 42139
تلفن کارخانه : 7136277917
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلو متر 25شیراز-سپیدان ت 17136277917
آدرس دفتر مرکزی : روبروی كارخانه الكترود شیراز

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گاو چرخ شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گاوعمل آوری شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت گوسفند چرخ شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت بز تازه بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت بز منجمد بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

عمل آوری گوشت مرغ

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

عمل آوری گوشت طیور به جز گوشت مرغ

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

برگرها، كباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

استیك و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

كالباس ماهی

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

سوسیس ماهی

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

برگر میگو

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

غذای آماده از سبزیجات و میوه جات

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

پاستای پر شده با گوشت، سوسیس و فرآورده های مشابه، پخته

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

ساندویچ

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

غذاهای آماده و نیمه آماده غیر كنسروی ( خوراك، خورشت و سایر غذا و پیش غذا)

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

سوسیس سویا

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

كالباس سویا

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد

بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده

تولید و بسته بندی فرآورده های غذاپی توژی شیراز

_ : عدد