پرند ارتباط
درباره شرکت

id : 47149
نام : پرند ارتباط
پروانه بهره برداری : 11992
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 2358431
آدرس کارخانه : شیرازخیابان قصرالدشت كوچه15انبار:خیابان قاآنی نوجنب داروخانه
آدرس دفتر مرکزی : خیابان قصردشت كوچه 15-

دوشاخه وسه شاخه برق

پرند ارتباط

_ : عدد

صفر بند تلفن

پرند ارتباط

_ : عدد

دهنی تلفن

پرند ارتباط

_ : عدد

تجهیزات جانبی تلفن

پرند ارتباط

_ : عدد