اكسیژن ساز شیراز
درباره شرکت

id : 46912
نام : اكسیژن ساز شیراز
پروانه بهره برداری : 64217
تلفن کارخانه : 7136241638
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت،خیابان فناوری،خیابان 118
آدرس دفتر مرکزی : بلوار نیایش كوچه 3 پلاك 163

دستگاه تولید گاز اكسیژن

اكسیژن ساز شیراز

_ : عدد

دستگاه تولید گاز نیتروژن

اكسیژن ساز شیراز

_ : عدد

دستگاه اكسیژن ساز مركزی پزشكی

اكسیژن ساز شیراز

_ : عدد