بافت كبیر جزه-شركت
درباره شرکت

id : 1344
نام : بافت كبیر جزه-شركت
پروانه بهره برداری : 1166
تلفن کارخانه : 3126334113
تلفن دفتر مرکزی : 12188511289-291
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی هرند 311متری شرق جاده كوهپایه -هرند درا متداد بلوار اصلی شهرك صنعتی در عمق 111 متری شمال بلوار مذكور در امتداد خ موجود ضلع شرقی خ اخیر
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ سهروردی شمالی هویزه غربی

پارچه كشباف گردگردبافی

بافت كبیر جزه-شركت

1500 : دستگاه

پوشاك تریكو

بافت كبیر جزه-شركت

1500 : دستگاه

رنگرزی -چاپ -تكمیل پارچه

بافت كبیر جزه-شركت

5000 : دستگاه